Advertisement

Goście

http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/logo2012.jpg
http://www.sp3zakopane.pl/images/M_images/6latek.jpg
Aktualności
Rekrutacja dzieci do klasy I SP na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3
w roku szkolnym 2015/2016

1. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat, i trwa do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia składanego przez rodziców od 2 marca 2015r. do 31 marca 2015 r.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata złożony do dyrektora szkoły od dnia 2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6.
Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a. przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkoły, czuwanie nad ich kompletnością,
b. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
c. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 kwietnia 2015 r.
d. ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu wyników rekrutacji (lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych po 27 kwietnia 2015 r.)
e. przekazanie dyrektorowi szkoły pisemnych odwołań od wyników rekrutacji.

         

7. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:                      
a. kolejność zgłoszeń
b. do szkoły i oddziału przedszkolnego uczęszcza rodzeństwo kandydata
c. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego


8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi  miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 20 kwietnia 2015r. do 24 kwietnia 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły.

Wzór zgłoszenia oraz wniosku do pobrania na stronie szkoły oraz w sekretariacie.

Zgłoszenie

Wniosek

 
Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem ogłasza rekrutację dzieci w wieku 5 lat do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 02 marca do 31 marca 2015 w godzinach: 8-15.30, jak również udostępnione na stronie internetowej szkoły www.sp3zakopane.pl


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA DNIA 31 MARCA 2015 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego zostanie ogłoszona dnia 13 kwietnia 2015 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych , będą zobowiązani w dniach od 13 do 17 kwietnia 2015 roku pisemnie potwierdzić wolę korzystania z oddziału przedszkolnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające od 20 do 24 kwietnia 2015 roku.

Wniosek

Uchwała Rady Miasta Zakopane